projekty 2

 

Projekt „Przedszkole łączy pokolenia”

Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Jego wychowawcza działalność ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka.

Celem projektu jest budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc .

 

projekty 3

Program „Jestem miłym przedszkolakiem”

Program ten ma na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i      w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne, empatyczne o głęboko zakorzenionych zasadach moralnych.

Motywacją wprowadzenia programu jest potrzeba lepszego poznania przez dziecko sposobu funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie w codziennych kontaktach           z innymi. Wzorce i sposoby postępowania, czerpane z przedszkola i z domu rodzinnego pozwolą ukształtować osobowość małego człowieka, który zna podstawowe wartości i stosuje je w codziennym życiu.

 

projekty 4

 

Program „Mamo Tato -co WY  na to”?

 Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele  programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

 

projekty 5

 

Program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Program realizowany w porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
 Założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

projekty 6

 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej – „Czyste powietrze wokół nas”

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Program ma charakter profilaktyczny.

 

pobrane

„Przedszkolaki kodują ”

Projekt realizowany w grupie „Niezapominajek”

Termin: cały rok

Głównym celem projektu jest:

 • rozwijanie u dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych kompetencji kluczowych w sposób najbardziej im przyjazny:
  w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie;
 • wszechstronny rozwój dzieci w tym: rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, nauka szukania rozwiązań, wyciągania wniosków, kreatywnego myślenia w działaniu, rozwijanie kreatywności, pomysłowości dzieci;
0BAEF4ADF5AE4DDFAE3347148B09ACBB

Grupa: 2,5-3-latki, Fiołki

Nauczyciel prowadzący: mgr Julia Juszczak

Czas trwania projektu: cały rok szkolny 2023/2024

Cele:

– rozwijanie słownictwa w języku angielskim

– osłuchanie się z językiem angielskim

 – korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych

– umacnianie adaptacji w grupie przedszkolnej

logo

Projekt realizowany  w grupie „Niezapominajek” 

„Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii- mistrz kodowania”  

 

Cele ogólne:

–       kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania

–       rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności

–      przygotowanie do edukacji szkolnej (umiejętności matematyczne, podstawy pisania, czytania)

–  wykorzystywanie nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji matematycznych

Czas realizacji : cały rok

bratki logo projekt

Bratki w świecie nowoczesnych technologii

Cel główny projektu :

– Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii

Cele szczegółowe:

– rozwijanie kompetencji informatycznych

– rozwijanie kompetencji matematycznych

-wskazywanie dzieciom zalet oraz wad korzystania z technologii

– nauka krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie

 – rozwijanie kreatywności u dzieci

Działania zrealizowane w ramach projektu:

– nauka z wykorzystaniem  monitora interaktywnego

– zabawy z wykorzystaniem magicznego dywanu

– zabawy z wykorzystaniem robota

– programowanie z wykorzystaniem gry Scottie Go

– obchody “Dnia Wynalazcy” – zapoznanie z technologią dawniej i dziś

-wykorzystywanie gier online do utrwalenia poznanego materiału


 

PROJEKT EDUKACYJNY

DLA DZIECI 4 – 5 – LETNICH w gr. “Maki”

Projekt edukacyjny „Kodowanie – nauka i zabaw” ma na celu rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat oraz świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. A także wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych. W ramach projektu dzieci otrzymają narzędzia pozwalające odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii, nauczą się analitycznego myślenia i odwagi w rozwiązywaniu problemów. Rozwiną umiejętności planowania i logicznego myślenia.

 Projekt edukacyjny “Kodowanie na ekranie”- realizowany jest w gr. Maki”

Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci  przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dzieci rozwijać będą podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową

Projekt edukacyjny realizowany w gr. “Słoneczniki”

Cele projektu:

 Poznanie głównych zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem przez dzieci.

 Zapoznanie z budową i elementami komputera.

 Wprowadzenie do słownika dzieci słów “kluczy” –słownika informatycznego.

 Zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy oraz nowymi możliwościami

komunikowania się.

 Wspomaganie procesu przygotowania do nauki czytania i pisania.

 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera

w domu.

 Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat

Kodowanie na każdą pogodę”

Projekt edukacyjny przeprowadzony w grupie “Stokrotki” dzieci 6- letnich w roku szkolnym 2023/2024.

 Zajęcia oraz zabawy będą przeprowadzane zarówno podczas zabaw na dywanie czy ogrodzie  przedszkolnym podczas zabaw ruchowych  jak i przy użyciu tablicy multimedialnej.

Kodowanie w przedszkolu jak również w szkole można zaczynać od prostych zabaw bez używania komputera. W ten sposób dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu.   Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą.

Projekt edukacyjny SYLABOWO – realizowany w gr. “Stokrotki”

Nauka czytania jest jednym z największych wyzwań z jakim musi zmierzyć się dziecko na początku swojej drogi edukacyjnej. Opanowywanie płynnego czytania jest procesem długotrwałym, a umiejętność czytania ze zrozumieniem ma ogromny wpływ na sukcesy szkolne dziecka. Dlatego jak najwcześniej powinniśmy zachęcać dzieci do podejmowania prób czytania i zaznajamiania ich z tą umiejętnością. Niniejszy projekt jest utworzony w oparciu o metodę opracowaną przez Panią prof. Jagodę Cieszyńską. Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania, jest oparta na nauce czytania sylabami. Jednym z głównych założeń projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego czytania z pełnym zrozumieniem treści.