Program edukacyjny

realizowany w Publiczny Przedszkolu Samorządowym „Justynka”
w Stawiszynie

 

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. Program zapewnia dobrą edukację najmłodszych, stawiając na aktywne i ukierunkowane działania, poznawanie i odkrywanie, prezentowanie i dzielenie się swoją wiedzą. Bardzo istotne są relacje nauczyciel- dziecko oparte na wzajemnym zaufaniu, inspirowaniu, pasji i zaangażowaniu w rozwiązywanie fascynujących zagadek natury. Metoda KMO zapewnia zdobywanie wiedzy, dobrą zabawę, naukę współdziałania, samodzielności, a przez to wyzwala pozytywne emocje. Istotne jest również,, aby z jednej strony przełamać bariery nieśmiałości z drugiej zaś z szacunkiem słuchać opinii innych, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, nie bać się stawiać coraz trudniejszych pytań i poszukiwać na nie odpowiedzi. Metoda eksperymentalna KMO może być realizowana w formie zajęć dodatkowych stymulujących rozwój dziecka a także z powodzeniem może być stosowana w zajęciach dydaktycznych w ramach podstawy programowej.

Klub Młodego Odkrywcy to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Pod opieką nauczycieli młodzi odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe. Partnerem Programu Klubów Młodego Odkrywcy jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. Poza tym harmonogram działań zawarty w programie jest otwarty na pytania i pomysły dzieci.Program własny jest zgodny z nową podstawą programową i stanowi jej rozszerzenie.

 

KMO – co jest tu ważne?

  • Podczas spotkań najważniejsze jest osobiste zaangażowanie.
  • Klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów, zamiast zaglądać do podręcznika.
  • Uczestnicy znajdują odpowiedzi poprzez eksperymentowanie.

Kluczowa jest metoda naukowa, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie przedszkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy. Przedmiotem takich badań – zależnie od wieku dzieci – mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody w pobliskiej rzece.

 

  1. Cele edukacyjne programu

 

 stworzenie przyjaznej atmosfery wychowawczej, okazanie ciepła i zrozumienia,

 budowanie w dziecku poczucia własnej wartości,

 motywowanie do podejmowania trudnych zadań,

 motywowanie do korzystania z innych pomysłów w celu ulepszania, modyfikowania

i tworzenia nowych,

 dostarczanie źródeł i materiałów, aby dziecko „nauczyło się uczyć”, rozwijało swoją

wyobraźnię i możliwości twórcze,

 niezawężanie ram czasowych, nieponaglanie dziecka w trakcie wykonywania zadań,

 zapewnienie optymalnych warunków do działań twórczych, np. samodzielne

przeprowadzanie doświadczeń

 zachęcanie do kończenia, omówienia i eksponowania czy też dalszego wykorzystania

prac, zadań,

 zachęcanie do dzielenia się swoją wiedzą, prezentowania prostych doświadczeń

 chwalenie ciekawych pomysłów i indywidualności, akceptowanie ich i zachwycanie

się nimi, pielęgnowanie oryginalności, niepowtarzalności, nietypowości,

 pozwolenie na szukanie błędów, odkrywanie ich, poprawianie, ulepszanie,

 rozwijanie wyższych procesów poznawczych w zajęciach, które zwiększają wiedzę,

rozumienie, zastosowanie w praktyce, analizę, syntezę i ocenę,

 proponowanie zadań, wymagających rozwiązywania problemów,

 uczenie umiejętności argumentacji, udowadniania swoich racji.