projekty 2

 

Projekt „Przedszkole łączy pokolenia”

Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Jego wychowawcza działalność ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka.

Celem projektu jest budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc .

 

projekty 3

Program „Jestem miłym przedszkolakiem”

Program ten ma na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i      w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne, empatyczne o głęboko zakorzenionych zasadach moralnych.

Motywacją wprowadzenia programu jest potrzeba lepszego poznania przez dziecko sposobu funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie w codziennych kontaktach           z innymi. Wzorce i sposoby postępowania, czerpane z przedszkola i z domu rodzinnego pozwolą ukształtować osobowość małego człowieka, który zna podstawowe wartości i stosuje je w codziennym życiu.

 

projekty 4

 

Program „Mamo Tato -co WY  na to”?

 Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele  programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

 

projekty 5

 

Program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Program realizowany w porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
 Założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

projekty 6

 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej – „Czyste powietrze wokół nas”

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Program ma charakter profilaktyczny.

 

Zrzut ekranu 2022-09-19 o 22.01.24

Założenia realizacji projektu:

Celem niniejszego projektu jest poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji artystycznej – muzyka i śpiew, pląsy i taniec ( podstawa programowa- obszar 8/1,2,3,4 ).

 

Zrzut ekranu 2022-09-19 o 21.58.41

Głównym celem tej metody jest korygowanie wad mowy i percepcji słuchowej, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, intonacja.

Zrzut ekranu 2022-09-19 o 21.58.53

Projekt edukacyjny „Z muzyką na ty” ma na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci, umiejętności śpiewania, gry na instrumentach muzycznych oraz umiejętności tanecznych. W ramach projektu dzieci będą mogły rozwijać umiejętność wyrażania ruchem muzyki podczas różnych zabaw rytmicznych, kształtować wrażliwość na zmianę tempa w muzyce. Poznają różne instrumenty muzyczne z możliwością gry na tych instrumentach, wykorzystując również naturalne efekty perkusyjne. Będą uczestniczyć w różnorodnych formach tanecznych i muzycznych.

Zrzut ekranu 2022-09-19 o 21.59.25

Projekt grupowy, podczas którego będziemy mieli okazję rozwijać takie umiejętności jak śpiew, taniec oraz grę na instrumentach. Proponowane formy aktywności to : słuchanie, działanie oraz tworzenie muzyki dla wszechstronnego rozwoju.

 • Projekt ma na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych, budujących wrażliwość dziecka w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do takich sfer aktywności człowieka, jak: muzyka, taniec czy śpiew. Dzięki realizacji projektu dziecko ma możliwość eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną.

          Głównym celem projektu jest:


– zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na ważne aspekty ochrony przyrody i naturalnego środowiska.

– szeroko rozumiana edukacja w zakresie ochrony środowiska.

– zachęcanie dzieci i rodziców do wykonywania prac plastycznych  związanych z tematyką przyrodniczą.

– kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej, a zwłaszcza   poglądów i przekonań  zmierzających do poszanowania każdej   formy życia.

Realizacja projektu polega na stosowaniu różnorodnych metod i form pracy  przy współudziale  dzieci i rodziców.

Cele:

– poznawanie 4 koncertów skrzypcowych Antonio Vivaldiego „Cztery Pory Roku”

– rozwijanie wyobraźni

– rozwijanie uwagi i uważnego słuchania

– zmniejszenie stresu i wycieszenie