projekty 2

 

Projekt „Przedszkole łączy pokolenia”

Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Jego wychowawcza działalność ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka.

Celem projektu jest budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc .

 

projekty 3

Program „Jestem miłym przedszkolakiem”

Program ten ma na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i      w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne, empatyczne o głęboko zakorzenionych zasadach moralnych.

Motywacją wprowadzenia programu jest potrzeba lepszego poznania przez dziecko sposobu funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie w codziennych kontaktach           z innymi. Wzorce i sposoby postępowania, czerpane z przedszkola i z domu rodzinnego pozwolą ukształtować osobowość małego człowieka, który zna podstawowe wartości i stosuje je w codziennym życiu.

 

projekty 4

 

Program „Mamo Tato -co WY  na to”?

 Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele  programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

 

projekty 5

 

Program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Program realizowany w porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
 Założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

projekty 6

 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej – „Czyste powietrze wokół nas”

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Program ma charakter profilaktyczny.

 

green world

Projekt jest realizowany w grupie dzieci 5 i 6-letnich z grupy Maki i przewiduje realizacje zadań ekologicznych w trakcie roku szkolnego 2021/2022. Dodatkowo projekt obejmuje słownictwo w j. angielskim związane z ekologią.

Głównym celem jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Cele szczegółowe projektu: o rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do nauki języków obcych oraz podniesienie ich kompetencji językowych

 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem obcym;
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
 • tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywani obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
 • poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
 • uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
 • rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
 • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
images

Uczestnikami projektu „Pogodny Ogród” będą 4 i 5 latki z grupa Stokrotki

Przedszkolaki aktywnie działają w Klubie Nasza Ziemia oraz chętnie podejmują działania edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Aby dalej aktywnie promować działalność proekologiczną  w środowisku przedszkolnym zamarzymy uczestniczyć w projekcie „Pogodny Ogród”, będziemy promować nasze uczestnictwo w całej społeczności przedszkolnej i lokalnej. O projekcie dowiedzą się pracownicy przedszkola oraz rodzice ze zdjęć umieszczanych na stronie przedszkola.Upowszechnianie rezultatów osiągniętych w wyniku wdrażania projektu odbywać się będzie również po zakończeniu projektu (oddziaływanie długofalowe)

Projekt zostanie skierowany do całej społeczności przedszkolnej wraz z rodzicami około 200 osób. Promocja projektu „Pogodny Ogród” ukaże się w interniecie i Facebooku.

Cel projektu. 

Cele ogólne projektu „Pogodny Ogród”: 

-Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, doświadczanie i odkrywanie.

-Nauka odczytywania prognozy pogody.

-Rozumienie symboli graficznych znaków synoptycznych.

-Kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody.

-Stosowanie przez dziecko zdobytych w toku zajęć i zabaw umiejętności.  

Realizowane dodatkowo będą cele badawcze, edukacyjne i wychowawcze min. integrowanie dwóch najważniejszych dla dziecka środowisk: przedszkole i dom (rodzice) podczas wspólnych obserwacji zjawisk atmosferycznych i wymiany spostrzeżeń.  

pobrane

Projekt Edukacyjny „Drzewo”

Projekt realizowany w grupie “Maki”

Projekt edukacyjny „Drzewo”. Cztery pory roku ma na celu propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą. Rozbudzanie zainteresowań rolą drzewa w życiu człowieka oraz kształtowanie postawy szacunku wobec drzew. W ramach projektu dzieci zdobędą wiedzę na temat drzew ( ich budowy, gatunków, roli drzew w przyrodzie, sposobów ich ochrony, możliwości jakie stwarzają drzewa człowiekowi i zwierzętom). Utrwalą nazwy pór roku oraz wygląd drzew o każdej porze roku.

Bez nazwy

Projekt edukacyjny „ ”

Projektem jest realizowany w grupie “Fiołki”

Projekt ma na celu przedstawienie dzieciom klasycznych baśni w wersji anglojęzycznej za pomocą teatrzyków kukiełkowych, dramy lub prelekcji filmowych. Przedstawiane dzieciom baśnie są im znane, dlatego też będzie łatwiej im zrozumieć ich prezentacje w języku obcym. Dzięki temu dzieci łatwiej się skupią na występie oraz osłuchają się z nowym słownictwem, znając kontekst przedstawianej opowieści. Będą miały szansę poznać baśń nie przez jej bierny  odczyt, ale za pomocą kukiełek przedstawiających bohaterów baśni, przez inscenizację nauczyciela, czy też przez obejrzenie filmu w języki angielskim, słuchając native speakerów.  Następnie dzieci wraz z nauczycielem przedyskutują historię, jaką usłyszeli oraz nauczą się nowych słówek po angielsku w odniesieniu do danego dzieła literackiego. Na koniec dzieci wykonają prace plastyczne nawiązujące do tematu baśni.

Cele:

– poznawanie klasycznych baśni Braci Grimm, Hansa Christiana Andersena i Charles’a Perraulta w wersji anglojęzycznej

– rozwijanie słownictwa w języku angielskim

– osłuchanie z językiem angielskim

– rozwijanie uwagi i uważnego słuchania

– poznawanie różnych form przekazu baśni np. żywego aktora, teatru kukiełkowego, dramy

Głównym założeniem programu jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez skierowanie do nich działania. Ma to przyczynić się do umiejętności sprawnego komunikowania się zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi, do sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy.

Projekt realizowany w grupie “Słoneczniki”

Cele ogólne:

 – Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.

– Rozbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrody.

– Wdrażanie do obserwowania zmian w przyrodzie.

– Wykonywanie prostych doświadczeń.

– Wyciąganie prostych wniosków .

Cele szczegółowe;

Zakłada się, że dziecko:

 • Potrafi wypowiadać się na określony temat.
 • Zna charakterystyczne oznaki zimy.
 • Uważnie słucha tekstów i treści piosenki.• Umie wyciągać wnioski z prostych doświadczeń.
 • Zna kolory zimy.
 • Poznaje zwierzęta polarne.
 • Wie kto to jest Eskimos.
 • Wie jak należy zachować się w czasie zabaw i sportów na śniegu aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Projekt edukacyjny “Mali przyjaciele drzew” realizowany w grupie Bratki (3-4latki).

Główne cele:

 • Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą
 • Zdobywanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności  o produkcji drewna i papieru a także zasadach zachowania w lesie)
 • Rozbudzanie zainteresowań  rolą drzewa w życiu człowieka
 • Kształtowanie postawy proekologicznej w aspekcie oszczędzania papieru
 • Tworzenie warunków samodzielnego poznawania rzeczywistości  przyrodniczej poprzez obserwowanie i eksperymentowanie

 W ramach realizacji projektu dzieci:

– wzbogacą swoją wiedzę o drzewach

–  będą obserwować wybrane drzewo z ogrodu przedszkolnego,

-poznają nazwy wybranych drzew,

-poszerzą swoje słownictwo

– będą wykonywać prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik

– poznają zasady zachowania w lesie

– będą brały udział w zabawach ruchowych

-będą słuchały wierszy i opowiadań związanych z tematyką projektu

– nauczą się nowych piosenek

– będą bawić się materiałem przyrodniczym

„Mój przyjaciel pies”- projekt edukacyjny realizowany w grupie „Niezapominajek”

Termin: marzec, kwiecień

Głównym celem projektu  jest:

-poznanie wybranych ras psów,

-zapoznanie z rolą jaką pies odgrywa w życiu człowieka,

-kształtowanie szacunku, przywiązania i miłości do zwierząt,

-zapoznanie z podstawowymi zasadami opieki nad zwierzętami,

-utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach z psami, zwłaszcza obcymi.

 Projekt realizowany będzie   w oparciu o pogadankę, rozmowę kierowaną, wiersz, opowiadanie, zajęcia warsztatowe, burzę mózgów, pokaz multimedialny oraz zajęcia plastyczne.