projekty 2

 

Projekt „Przedszkole łączy pokolenia”

Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Jego wychowawcza działalność ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka.

Celem projektu jest budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc .

 

projekty 1

Projekt „Kolorowa matematyka”.

Projekt  „Kolorowa  matematyka”   składa się z  9 bloków tematycznych i  opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń.

Cele projektu są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one:

 1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.
 2. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 4. Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
 5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

 

projekty 3

Program „Jestem miłym przedszkolakiem”

Program ten ma na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i      w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne, empatyczne o głęboko zakorzenionych zasadach moralnych.

Motywacją wprowadzenia programu jest potrzeba lepszego poznania przez dziecko sposobu funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie w codziennych kontaktach           z innymi. Wzorce i sposoby postępowania, czerpane z przedszkola i z domu rodzinnego pozwolą ukształtować osobowość małego człowieka, który zna podstawowe wartości i stosuje je w codziennym życiu.

 

 Program „Preorientacji zawodowej dzieci na etapie edukacji przedszkolnej”                

W wieku przedszkolnym dzieci identyfikują się z głównymi postaciami w rodzinie. Początkowo dominuje na tym etapie fantazja i marzenia ukierunkowane na wybrane, zazwyczaj najbliższe zawody ,a w miarę rosnącej partycypacji społecznej i poznawania rzeczywistości wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i zdolności.

Celem głównym preorientacji zawodowej  jest przygotowywanie dzieci do prawidłowej drogi edukacyjno-zawodowej poprzez lepsze zrozumienie siebie samego w przyszłości i w życiu zawodowym. Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej to – w nawiązaniu do teorii psychodynamicznej A. Roe – instytucja minimalizująca jego frustracje i lęki. Rolą wychowania przedszkolnego jest m.in. zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Ten zasób jest kluczowy w formowaniu się preorientacji zawodowej rozumianej nie tylko jako zbiór informacji o zawodach, ale przede wszystkim grupa kluczowych kompetencji, których rozwój jest możliwy pod warunkiem poczucia bezpieczeństwa i zaufania do otoczenia.

 

projekty 4

 

Program „Mamo Tato -co WY  na to”?

 Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele  programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

 

projekty 5

 

Program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Program realizowany w porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
 Założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

projekty 6

 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej – „Czyste powietrze wokół nas”

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Program ma charakter profilaktyczny.

 

projekty 7

Projekt edukacyjny „EMOCJE”

Projekt realizowany jest w grupie BRATKI.

Cele ogólne projektu to:

 – kształtowanie odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach

 – rozwijanie umiejętności niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

Zadania realizowane w ramach projektu mają ukazać dzieciom sposoby  radzenia sobie z emocjami oraz  wspomóc je w pokonywaniu napięć i radzeniu sobie z emocjami, zwłaszcza negatywnymi.

projekty 8

„Arteterapia na wesoło”
Projekt realizowany jest w grupie STOKROTKI

Cele programu:
– Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka
– Przejawianie przez dziecko wybranej formy aktywności;
– Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka; – Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych; – Rozwijanie sprawności manualnej; – Stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych; – Rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji; – Podnoszenie poziomu samoakceptacji.
– Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych; – Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie;
– Wdrożenie w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych.

 

projekty 9

Projekt Edukacyjny „Jabłko

Projekt realizowany w grupie „Fiołki”

Cele ogólne projektu:

 • poznawanie różnych ekosystemów: ogród, sad,
 • poznawanie warunków niezbędnych do życia roślin,
 • poznanie sposobu klasyfikowania drzew owocowych.

Cele projektu:

 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji,
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem,
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się poza terenem przedszkola – ogród, sad,
 • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci,
 • dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.
 • poznanie budowy, właściwości jabłka,
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, współpraca i zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych,
 • rozwijanie samodzielności i wyobraźni między innymi podczas zajęć plastycznych oraz technicznych,
 • rozwijanie zdolności do porównywania, grupowania, porządkowania, ważenia jabłek w działaniu praktycznym,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku,

Cele szczegółowe:

 • dziecko zna budowę jabłka,
 • wie, że jabłka posiadają różne odmiany, rodzaje, nazwy,
 • wie gdzie rośnie i jak nazywa się drzewo na którym rosną jabłka,
 • rozpoznaje i nazywa kolory jabłek,
 • wie, co można zrobić z jabłek,
 • poprawnie wypowiada się, formułuje pytania zwracając się bezpośrednio do rozmówcy,
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią,
 • używa zwrotów grzecznościowych, potrafi zachować się kulturalnie w miejscu publicznym,
 • odgrywa role w zabawach posługując się mową, gestem, ruchem,
 • przelicza jabłka, tworzy zbiory, porównuje, stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo,  stosuje pojęcia: małe, duże, mniejsze, większe, określa wagę jabłek „na oko” stosując określenia: ciężkie, lekkie,
 • bierze udział w zabawach przy muzyce, ilustruje piosenkę ruchem,
 • wykonuje prace plastyczne i techniczne,
 • dba o porządek, odkłada przybory i zabawki na swoje miejsce,
 • przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drogach w trakcie spaceru, wycieczki,
 • wie, że jabłko jest owocem rosnącym w Polsce,
 • tworzy układy, budowle z jabłek według własnej wyobraźni,
 • określa smak jabłka: słodkie, kwaśne.
projekty 10

Projekt edukacyjny „ Colours of the World- świat kolorów”

Projektem zostaną objęte dzieci 5 i 6 letnie z grup Niezapominajki, Maki, Słoneczniki

Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacje z innymi. Są elementem wyrazu i nawet mimowolnie stanowią środek komunikacji międzyludzkiej. Umiejętność zabawy kolorami i rozpoznawania ich znaczenia jest jednym z elementów wychowania. W konsekwencji wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności.

Znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. Przeciętne dziecko trzyletnie powinno potrafić rozpoznawać i nazywać poprawnie cztery kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie. Nauki kolorów i ich utrwalania uczymy  poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia barw są „kolorowe dni w przedszkolu”. Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę.

Zabawa kolorami jest jednym ze sposobów poznawania świata przez dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Otaczające nas kolory rozwijają myślenie, inteligencję, wyobraźnię.